Política de privacitat

Política de privacidad

Cactus Seny Gràfic ® és l’òrgan responsable del tractament de les dades. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals haurien d’exercir-se dirigint un escrit al Departament d’Atenció al Client de Cactus Seny Gràfic ® mitjançant correu electrònic a l’adreça estudi@cactussenygrafic.com o correu postal a C/Sol 219 2-2 08201 sabadell (barcelona), a l’atenció del Departament d’Atenció al Client de Cactus Seny Gràfic ®.

Responsable del tractament de dades

Integrants de la marca Cactus Seny Gràfic ® formada per MARTA RIUDAVETS CLUSA i DANIEL PEÑALVER RÀMILA, amb domicili social al carrer Sol 219 2-2 de Sabadell, amb NIF núm. 47164678G i 46948123V respectivament.

Finalitats del tractament

Gestió de la relació comercial així com gestionar l’enviament d’informació i propspección comercial sobre els productes i serveis de Cactus Seny Gràfic garantint l’enviament documental de factures, albarans o altra informació privada associada a l’usuari o client.

Legitimació

Consentiment implícit de l’interessat.

Licitud del tractament

El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte o en interès legítim de Cactus Seny Gràfic® per al cas de dades de contacte de persones físiques que prestin serveis en una persona jurídica.

Destinataris de les seves dades

les seves dades personals són susceptibles de transferència als integrants de la marca Cactus Seny Gràfic i terceres empreses proveïdors de serveis de màrqueting com MailChimp, Google Analytics o empreses similars.

Els seus drets

Pot exercir a qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició i altres drets legalment establerts enviant un correu electrònic i expondiendo el seu cas a estudi@cactussenygrafic.com.

Si requereix de qualsevol aclariment en relació amb la informació proporcionada en la present comunicat pot contactar amb estudi@cactussenygrafic.com.

Cactus Seny Gràfic ® es el órgano responsable del tratamiento de los datos. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales tendrían que ejercerse dirigiendo un escrito al Departamento de Atención al Cliente deCactus Seny Gràfic ® mediante correo electrónico a la dirección estudi@cactussenygrafic.com o correo postal a C/Sol 219 2-2 08201 Sabadell (Barcelona), a la atención del Departamento de Atención al Cliente de Cactus Seny Gràfic ®.

Responsable del tratamiento de datos

Integrantes de la marca Cactus Seny Gràfic ® formada por MARTA RIUDAVETS CLUSA y DANIEL PEÑALVER RÀMILA, con domicilio social en la calle Sol 219, 2-2 de Sabadell, con NIF núm. 47164678G y 46948123V respectivamente.

Finalidades del tratamiento

Gestión de la relación comercial así como gestionar el envío de información y prospección comercial sobre los productos y servicios de Cactus Seny Gràfic ® garantizando el envío documental de facturas, albaranes u otra información privada asociada al usuario o cliente.

Legitimación

Consentimiento implícito del interesado.

Licitud del tratamiento

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato o en interés legítimo de Cactus Seny Gràfic® para el caso de datos de contacto de personas físicas que presten servicios en una persona jurídica.

Destinatarios de sus datos

sus datos personales son susceptibles de transferencia a los integrantes de la marca Cactus Seny Gràfic y terceras empresas proveedores de servicios de marketing como MailChimp, Google Analytics o empresas similares.

Sus derechos

Puede ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición y otros derechos legalmente establecidos enviando un correo electrónico y exponiendo su caso a estudi@cactussenygrafic.com.

Si requiere de cualquier aclaración en relación con la información proporcionada en la presente comunicado puede contactar con estudi@cactussenygrafic.com.