Avís Legal

Aviso Legal

Aquest avís és de visualització obligada i regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d’aquesta pàgina web. És important llegir-ho atentament, ja que el fet d’accedir als materials que s’inclouen i utilitzar-los implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.

En compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, i una altra legislació complementària, s’informa que el titular del lloc web www.cactussenygrafic.com és MARTA RIUDAVETS CLUSA, amb domicili social al carrer Sol 219 2-2 de Sabadell, amb NIF núm. 47164678G.

Cactus Seny Gràfic® podrà realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions respecte a la informació continguda en la seva web, o en la seva configuració o presentació.

Cactus Seny Gràfic® realitza tots els esforços possibles perquè la informació subministrada a través de la seva pàgina web sigui clara, comprensible i adequada, així com per a evitar errors en la mesura del possible i, si escau, reparar-los o actualitzar-los. No obstant això, Cactus Seny Gràfic® no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts, textos, guies, distintius corporatius, imatges, et altera d’aquest lloc Web són propietat de Cactus Seny Gràfic® i, quan correspongui, de les restants associacions i entitats esmentades en aquesta pàgina, estant protegits per l’ordenament jurídic espanyol i per les normes comunitàries i internacionals que resultin d’aplicació.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquests continguts -estalvi en els supòsits permesos legalment per a ús personal i privat-, constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Cactus Seny Gràfic® o d’aquell que sigui titular.

Queda prohibida la reproducció, total o parcial, distribució, comercialització o transformació de qualsevol dels continguts de la pàgina web sense la prèvia autorització escrita de Cactus Seny Gràfic®.

S’autoritza la impressió i descàrrega d’extractes dels continguts de la pàgina web de Cactus Seny Gràfic® únicament quan es realitzin per a ús personal i privat. Les sol·licituds a aquests efectes podran dirigir-se a estudi@cactussenygrafic.com. Per a exercir el dret de cita, haurà d’esmentar-se Cactus Seny Gràfic® com titular dels extractes dels continguts o documents al·ludits, així com la pàgina web www.cactussenygrafic.com com font de la informació quan correspongui.

En aquells casos que els extractes dels continguts o documents inclosos en la pàgina web siguin titularitat d’un tercer, haurà d’indicar-se “© (nom del titular) segons apareix publicat en la pàgina web de Cactus Seny Gràfic®. En qualsevol cas, haurà d’informar-se per correu electrònic a l’adreça estudi@cactussenygrafic.com

Cactus Seny Gràfic® no es responsabilitza del possible ús inadequat que tercers realitzin d’aquesta pàgina web, ni de la informació que a través d’ella transmetin a tercers. Els continguts proporcionats a través d’aquesta pàgina web tenen caràcter merament informatiu, pel que l’ús que d’aquests pugui fer l’usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari.

Cactus Seny Gràfic® es reserva el dret d’exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualssevol us il·lícit per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

Tots les dades de caràcter personal que se sol·liciten en la pàgina web, són recaptats per a la correcta gestió de les activitats de Cactus Seny Gràfic®.

En cap cas seran utilitzats per a fins distints o cedits a tercers. Cactus Seny Gràfic® està clarament posicionada en contra del “spam”, pel que en cap cas utilitzarà les dades personals per a l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades sense la seva autorització.

Les dades de caràcter personal que puguin sol·licitar-se en formularis en la pàgina web, són incorporats als fitxers de tractament de dades que Cactus Seny Gràfic® té convenientment assegurats en el seu poder.

Aquesta pàgina web no utilitza tecnologia “cookies” associades ni emmagatzema informació alguna en l’equip des del qual s’accedeix. Tampoc utilitza cap dispositiu que recapti informació personalitzada sobre la navegació dels usuaris. No obstant això, Cactus Seny Gràfic® es reserva el seu possible ús en el futur, amb l’únic fi de facilitar la navegació i usabilitat a qui accedeix a la seva pàgina web, informant adequadament sobre això.

Cactus Seny Gràfic® és l’òrgan responsable del tractament de les dades. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals haurien d’exercir-se dirigint un escrit al Departament d’Atenció al Client de Cactus Seny Gràfic® mitjançant correu electrònic a l’adreça estudi@cactussenygrafic.com o correu postal a C/Sol 219 2-2 08201 Sabadell (Barcelona), a l’atenció del Departament d’Atenció al Client de Cactus Seny Gràfic®.

Este aviso es de visualización obligada y regula las condiciones de uso que tienen que ser observadas y respetadas por los usuarios de esta página web. Es importante leerlo atentamente, puesto que el hecho de acceder a los materiales que se incluyen y utilizarlos implica que el usuario ha leído y acepta, sin reservas, las condiciones que siguen.

En cumplimiento de la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, y otra legislación complementaria, se informa que el titular del sitio web www.cactussenygrafic.com es MARTA RIUDAVETS CLUSA, con domicilio social a la calle Sol 219 2-2 de Sabadell, con NIF núm. 47164678G.

Cactus Seny Gràfic® podrá realizar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones respecto a la información contenida en su web, o en su configuración o presentación.

Cactus Seny Gràfic® realiza todos los esfuerzos posibles porque la información suministrada a través de su página web sea clara, comprensible y adecuada, así como para evitar errores dentro de lo posible y, si procede, repararlos o actualizarlos. Sin embargo, Cactus Seny Gràfic® no puede garantizar la inexistencia de errores ni que el contenido de la información se encuentre permanentemente actualizado.

Los derechos de propiedad intelectual de los contenidos, textos, guías, distintivos corporativos, imágenes, te altera de este sitio web son propiedad de Cactus Seny Gràfic® y, cuando corresponda, de las restantes asociaciones y entidades mencionadas en esta página, estando protegidos por el ordenamiento jurídico español y por las normas comunitarias e internacionales que resulten de aplicación.

La reproducción, distribución, comercialización o transformación no autorizadas de estos contenidos -ahorro en los supuestos permitidos legalmente para uso personal y privado-, constituyen una infracción de los derechos de propiedad intelectual de Cactus Seny Gràfic® o de aquel que sea titular.

Queda prohibida la reproducción, total o parcial, distribución, comercialización o transformación de cualquier de los contenidos de la página web sin la previa autorización escrita de Cactus Seny Gràfic®.

Se autoriza la impresión y descarga de extractos de los contenidos de la página web de Cactus Seny Gràfic® únicamente cuando se realicen para uso personal y privado. Las solicitudes a estos efectos podrán dirigirse a estudi@cactussenygrafic.com. Para ejercer el derecho de cita, tendrá que mencionarse Cactus Seny Gràfic® como titular de los extractos de los contenidos o documentos aludidos, así como la página web www.cactussenygrafic.com cómo fuente de la información cuando corresponda.

En aquellos casos que los extractos de los contenidos o documentos incluidos en la página web sean titularidad de un tercero, tendrá que indicarse “© (nombre del titular) según aparece publicado en la página web de Cactus Seny Gràfic®. En cualquier caso, tendrá que informarse por correo electrónico a la dirección estudi@cactussenygrafic.com.

Cactus Seny Gràfic® no se responsabiliza del posible uso inadecuado que terceros realicen de esta página web, ni de la información que a través de ella transmitan a terceros. Los contenidos proporcionados a través de esta página web tienen carácter meramente informativo, por el que el uso que de estos pueda hacer el usuario y las eventuales consecuencias, daños o perjuicios que pudieran derivarse, son de la exclusiva responsabilidad del usuario.

Cactus Seny Gràfic® se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales que considere oportunas derivadas de cualesquiera os ilícito por parte de terceros de los contenidos de su página web.

Todos los datos de carácter personal que se solicitan en la página web, son recaudados para la correcta gestión de las actividades de Cactus Seny Gràfic®.

En ningún caso serán utilizados para hasta distintos o cedidos a terceros. Cactus Seny Gràfic® está claramente posicionada en contra del “spam”, por el que en ningún caso utilizará los datos personales para el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas sin su autorización.

Los datos de carácter personal que puedan solicitarse en formularios en la página web, son incorporados a los ficheros de tratamiento de datos que Cactus Seny Gràfic® tiene convenientemente asegurados en su poder.

Esta página web no utiliza tecnología “cookies” asociadas ni almacena información alguna en el equipo desde el cual se accede. Tampoco utiliza ningún dispositivo que recaude información personalizada sobre la navegación de los usuarios. Sin embargo, Cactus Seny Gràfic® se reserva su posible uso en el futuro, con el único fin de facilitar la navegación y usabilidad a quien accede en su página web, informando adecuadamente sobre esto.

Cactus Seny Gràfic® es el órgano responsable del tratamiento de los datos. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales tendrían que ejercerse dirigiendo un escrito al Departamento de Atención al Cliente de Cactus Seny Gràfic® mediante correo electrónico a la dirección estudi@cactussenygrafic.com o correo postal a C/Suele 219 2-2 08201 Sabadell (Barcelona), a la atención del Departamento de Atención al Cliente de Cactus Seny Gràfic®.